News 2004

20041219

20041218

20041111

20041109

20041106

20041008

20041006

20040929

20040925

20040914

20040911

20040910

20040909

20040815

20040811

20040709

20040707

20040702

20040617

20040616

20040615

20040612

20040611

20040528

20040525

20040513

2004/05/12 12:30 (UT)
C/2001Q4 ST-8E CCD+SIGMA 300mm 60 sec

20040511

20040510


C/20001Q4

2004-05-10 13:18:52~13:28:42
ST-8E CCD+SIGMA 300mm F2.8->F4 R-band exptime=60sec 
6幅合成+MaxIm-DL Digital Development processing
by Hung-Chin Lin

 

鹿林天文台2003年可觀測時數分佈圖
從 20030114至20040113止為期一年,每夜實際觀測小時紀錄。天氣條件一般下半年比上半年好,天氣最差的時段為5-6月。

20040508

20040507

C/2001Q4
Align by star...


Align by comet...

2004-05-07 13:16:09
ST-8E CCD+SIGMA 300mm F2.8->F4 B/V/R exptime=60sec
by Hung-Chin Lin

 

20040506


2004-05-06 11:18:15~12:52:42(UT)
LOT (D=1000mm, f.l.=8000mm)+PI 1300B CCD V-band  (exptime = 10sec) 12幅影像合成
by Zhong-Yi Lin
(*彗星亮度變化乃天候不穩雲層遮檔所致)

20040505

2001Q4 
After Digital Development processing...

20040505  LOT (D=1000mm, f.l.= 8000mm)+PI 1300B CCD B/V/R (exptime = 10sec) by Zhong-Yi Lin

20040504


2004 May 4.83 UT, LOT (D=1000mm, f.l.= 8000mm)+PI 1300B CCD R (exptime = 10sec)
by Zhong-Yi Lin

20040420

20040322

20040227

20040101